Samenwerken voor meer activiteiten

Doelstelling

De stichting heeft als doel: samenwerking van in Schiedam gevestigde en actieve serviceclubs in projecten en activiteiten op incidentele of structurele basis en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De deelnemende serviceclubs zijn: Rotary Club Schiedam De Veste, Lionsclub Schiedam, Lionsclub Schiedam te Riviere, Rotaryclub Schiedam en InnerWheel Schiedam en Ronde Tafel 46 Schiedam.

De stichting heeft de ambitie het aantal deelnemers uit te breiden met de overige in Schiedam actieve serviceclubs. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel te bereiken door gezamenlijke activiteiten te ondersteunen als door een van de deelnemende serviceclubs hiertoe een verzoek wordt ingediend. Het staat de deelnemers te allen tijde vrij aan bepaalde activiteiten van de stichting niet deel te nemen. De stichting kan de deelnemers niet binden aan overeenkomsten, zij blijven autonoom.

Sinds 1 januari 2017 heeft de stichting een ANBI status.


   Rotaryclub-Schiedam


 

              

Beleidsplan

De stichting gaat in op verzoeken van individuele serviceclubs in Schiedam en bespreekt deze binnen de stuurgroep 4S waarin alle Schiedamse serviceclubs zijn vertegenwoordigd. Daar wordt besloten of zo’n verzoek zal worden gehonoreerd. Daarnaast tracht de stichting de acties van de individuele Serviceclubs zo veel als mogelijk op elkaar af te stemmen wat betreft doel, plaats en tijdstip. De stichting neemt zelf geen initiatief voor acties.

Per 1 januari 2017 heeft de stichting de ANBI status. Hiervoor is een uitgebreid beleidsplan geschreven. Dit plan is op te vragen bij het secretariaat.

Bestuursamenstelling

Voorzitter: J.C. (Hans)  Elenbaas
Secretaris: M.S. (Marijke) den Boer
Penningmeester: A.J .(Andre)  Hertog
Lid: P.W. (Petra) Lanphen

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden werken onbezoldigd.

Activiteiten

Gezamenlijke Serviceclubs Schiedam weer actief op 16 maart 2019 tijdens NL doet

De Babbersmolen is weer een NL-doet doel voor 2019. In november zijn de laatste werkzaamheden verricht. Er ontstaat langzaam aan een prachtiog natuur-educatief project waar Schiedam trots op kan zijn. Sinds de komst van de mini-polder bezoeken veel scholen dit gebied. Voor 16 maart zijn wij weer present met de gezamenlijke serviceclubs. Wij rekenen op zo'n 60 deelnemers. Er is nog enorm veel werk te doen. U kunt uw club als groep aanmelden via NL-doet-> https://www.nldoet.nl/klus/groenonderhoud-rond-de-babbersmolen

https://youtu.be/ymdP79aU57c klik deze link voor een filmimpressie van 2018

 

 

Absolutely Floyd voor Stichting 'Net Niet Genoeg"

 

https://www.netnietgenoeg.nl

zaterdag 16 februari 2019

Zaterdag 16 februari Benefietconcert in theater aan de Schie

Kaarten € 20,=

Absolutely Floyd staat aan de top van de Nederlandse Pink Floyd tributebands. Het is niet verwonderlijk dat de beide Lionsclubs uit Schiedam juist deze band heeft verzocht medewerking te verlenen aan een benefietconcert.

Deze show wordt gebracht voor het goede doel. De opbrengst zal geheel ten goede komen aan de stichting Net Niet Genoeg uit Schiedam om kinderen die onder de armoedegrens leven te voerzien van nieuwe kleding.

Babbersmolen NL doet 2018

 

Scholen bezoeken de Babberspolder en -molen

Na de opening van de minipolder hebben veel schoolklassen de molen en de polder bezocht. Leerlingen kwamen niet altijd helemaal droog thuis, maar hadden wel zicht op hoe ons polderlandschap droog blijft.

Adres: Babbersmolen, Schiedamsedijk 2a, 3117HA Schiedam (volkstuinencomplex Vijfsluizen). Kies op uw routeplanner 'Laan van Spieringshoek ' en sla vlak voor tennispark Spieringshoiek rechtsaf naar de openbare parkeerplaats. Vanaf hier ziet u de molen links en is het nog twee minuten lopen.

Voor aanvragen van lessen contact opnemen met de stichting Schiedamse Molens

 

Bestrijden laaggeletterdheid, 2013-heden

Dit Lionsproject is door de gezamenlijke serviceclubs omarmd.

  • Het probleem is in Schiedam op de kaart gezet
  • Er wordt samengewerkt met de stichting lezen en schrijven
  • Er is een film geproduceerd om het probleem voor het voetlicht te brengen:
  • De stichting ABC die ambassadeurs laaggeletterdheid ondersteunt wordt met raad en daad terzijde gestaan
  • De ambassadeurs van de stichting ABC worden begeleid.
  • Er worden mensen uit de clubs gevraagd laaggeletterden te ondersteunen.

Taalambassadeurs in aktie

Op 21 maart hebben vijf ABC taalambassadeurs een bezoek gebracht aan het Politie Diensten Centrum in Rotterdam. Doel was de medewerkers die zich bezighouden met de communicatie naar het publiek duidelijk te maken tegen welke problemen zij kunnen aanlopen bij de communicatie naar mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. De taalambassadeurs zijn in gesprek gegaan met de medewerkers van het PDC waar zij hun ervaringen deelden. Zij werden ondersteund door vijf leden van verschillende Schiedamse serviceclubs.

Een reactie van een van de deelnemers: ' Wat een bijzondere bijeenkomst. Goed georganiseerd en met mooie inzichten. Ik wist dit niet en heb veel kennis en begrip op gedaan. Ook idee hoe we toch eens moeten nadenken hoe we de site pollie.nl ook voor deze groep beter kunnen maken. Ik heb al een paar concrete aanknopingspunten.

Kortom een mooie en zinvolle middag, dus dank voor de uitnodiging en de bijeenkomst.

Veel succes met ABC in de toekomst en wie weet tot ziens/spreeks!'

Agenda 2018/2019 Serviceclubs Schiedam

De volgende activiteiten staan gepland voor 2018/2019 

Datum Wat Waar Wie Contact
         
16 februari Optreden Absolutly Floyd Theater aan de Schie Lionsclub Schiedam te Riviere  
         
10 maart filmdag Wennekerpand Lionsclub Schiedam te Riviere paulhofmeijer@gmail.com
         
16 maart NL-doet Babbersmolen Gezamenlijke serviceclubs 4S https://www.nldoet.nl/klus/groenonderhoud-rond-de-babbersmolen

 

Financiën en jaarverslagen

Wij geven volledig transparant inzicht in onze financiële situatie. Aan het begin van elk jaar wordt bepaald hoe we onze financiële middelen kunnen inzetten.

De jaarstukken 2017 zijn opgemaakt door de penningmeester. Ze zijn gecontroleerd en in orde bevonden door de kascommissie bestaand uit Cokke Lansbergen (Lionsclub Schiedam te Riviere) en Ruud Figee (Lionsclub Schiedam). Onderstaand treft u de balans aan. De staat van baten en lasten is op te vragen bij het secretariaat.

activa 31-12-2016 31-12-2017 passiva 31-12-2016 31-12-2017
ING €14.285,82 €     756,94 vrij vermogen €  5.737,25 € 5.415,48 
ING spaar  € 6.500,00 €  8.538,52 Kindermolen €  9.661,91 €     161,91
     

Laaggeletterdheid

€ 5.386,66  €  3.718,07*
Totaal € 20,785,82 €  9.295,46   € 20.785,82 €  9.295,46

* € 3.000,00 is gereserveerd voor NT1-taalgroep Buurtvrouw maar recent is bekend geworden dat zeer waarschijnlijk de gemeente Schiedam dit financieel op zich gaat nemen.

Jaarverslag Stichting Samenwerkende Schiedamse Serviceclubs 2017

In het jaar 2017 is de structuur definitief vastgelegd. De Stuurgroep en de Stichting vormen een geheel. De Stuurgroep vergadert over inhoudelijke zaken, het Stichtingsbestuur maakt daar deel vanuit. Het Stichtingsbestuur beheert de financiën en komt hierover twee maal per jaar apart bijeen. Eenmaal per jaar wordt dit gedeeld met de Stuurgroep waarna na goedkeuring van de Stuurgroep het verslag naar de deelnemende Serviceclubs zal worden toegezonden.

Het Stichtingsbestuur bestond uit de volgende personen:

  • Hans Elenbaas (RC Schiedam-de Veste) Voorzitter
  • Marijke den Boer (LC Schiedam te Riviere) Secretaris
  • Andre Hertog (LC Schiedam) Penningmeester
  • Petra Lanphen (RC Schiedam-de Veste) lid

De Stuurgroep werd secretarieel ondersteund door Marieke Geerts.

Bij de vergaderingen van de Stuurgroep zijn alle actieve Schiedamse Serviceclubs vertegenwoordigd, met uitzondering van de Ladies-circle Schiedam. De vergaderingen verlopen altijd in een zeer constructieve sfeer. Het blijkt niet altijd gemakkelijk het besprokene binnen de eigen clubs op de agenda te krijgen. Communicatie over wat er binnen de samenwerking geschiedt naar de clubs dient te verbeteren. Daartoe is dit jaar een aparte programma pagina aan de 4S website toegevoegd.

De Stuurgroep kwam dit jaar twee maal bijeen op 15 maart en 26 september. Het bestuur vergaderde op 12 januari en 11 april.

Aan de orde kwamen de volgende zaken:

- Afronding Mini Babberspolder.

Voorjaar 2017 ging hiervoor de eerste spade in de grond en op 20 mei is de polder onder grote belangstelling geopend door wethouder Marcel Houtkamp. Na de bijdrage van de Stichting de Schiedamse Molens, de gezamenlijke serviceclubs en de diverse fondsen heeft de gemeente Schiedam ook een bijdrage geleverd waardoor dit project financieel geheel is gedekt. Aan de clubs wordt gevraagd een bijdrage aan dit project te blijven verlenen, vooral handen zijn welkom om de diverse schoolklassen die inmiddels de minipolder en Babbersmolen bezoeken te begeleiden.

- Bestrijden laaggeletterdheid.

Er is op initiatief van de werkgroep laaggeletterdheid een film geproduceerd. Film "Buitenspel" is hier te zien. Er is ook een trailer beschikbaar voor deze film. Er wordt nauw samengewerkt met de bibliotheek om te komen tot een taalhuis. De taalambassadeurs in Schiedam worden financieel en met raad en daad ondersteund. De activiteiten van de werkgroep werden dit jaar ook regionaal ingezet. Voor een uitgebreid verslag stuurgroep over 2013-2017 klik hier.

- Afstemming activiteiten van de diverse Serviceclubs.

Dit verloopt nog erg moeizaam omdat nog niet bij alle clubs het doorgeven van activiteiten in het systeem is opgenomen. Op de 4S website is inmiddels een programma pagina toegevoegd om activiteiten weer te geven

- De toekomst van de samenwerking.

Indien gewenst kunnen de Schiedamse serviceclubs een beroep doen op 4S, zeker als samenwerking een meerwaarde geeft. Er worden nog steeds geen initiatieven genomen buiten de serviceclubs om.

- Aanvraag Anbistatus.

De stichting is per 1 januari 2017 als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) aangemerkt door de belastingdienst.

 

Archief