Samenwerken voor meer activiteiten

Doelstelling

De stichting heeft als doel: samenwerking van in Schiedam gevestigde en actieve serviceclubs in projecten en activiteiten op incidentele of structurele basis en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De deelnemende serviceclubs zijn: Rotary Club Schiedam De Veste, Lionsclub Schiedam, Lionsclub Schiedam te Riviere, Rotaryclub Schiedam en InnerWheel Schiedam en Ronde Tafel 46 Schiedam.

De stichting heeft de ambitie het aantal deelnemers uit te breiden met de overige in Schiedam actieve serviceclubs. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel te bereiken door gezamenlijke activiteiten te ondersteunen als door een van de deelnemende serviceclubs hiertoe een verzoek wordt ingediend. Het staat de deelnemers te allen tijde vrij aan bepaalde activiteiten van de stichting niet deel te nemen. De stichting kan de deelnemers niet binden aan overeenkomsten, zij blijven autonoom.

Sinds 1 januari 2017 heeft de stichting een ANBI status.


   Rotaryclub-Schiedam


 

              

Beleidsplan

De stichting gaat in op verzoeken van individuele serviceclubs in Schiedam en bespreekt deze binnen de stuurgroep 4S waarin alle Schiedamse serviceclubs zijn vertegenwoordigd. Daar wordt besloten of zo’n verzoek zal worden gehonoreerd. Daarnaast tracht de stichting de acties van de individuele Serviceclubs zo veel als mogelijk op elkaar af te stemmen wat betreft doel, plaats en tijdstip. De stichting neemt zelf geen initiatief voor acties.

Per 1 januari 2017 heeft de stichting de ANBI status. Hiervoor is een uitgebreid beleidsplan geschreven. Dit plan is op te vragen bij het secretariaat.

Bestuursamenstelling

Voorzitter: J.C. (Hans)  Elenbaas
Secretaris: M.S. (Marijke) den Boer
Penningmeester: A.J .(Andre)  Hertog
Lid: P.W. (Petra) Lanphen

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden werken onbezoldigd.

Activiteiten

Gezamenlijke Serviceclubs Schiedam weer actief op 16 maart 2019 tijdens NL doet

De Babbersmolen is weer een NL-doet doel voor 2019. In november zijn de laatste werkzaamheden verricht. Er ontstaat langzaam aan een prachtiog natuur-educatief project waar Schiedam trots op kan zijn. Sinds de komst van de mini-polder bezoeken veel scholen dit gebied. Voor 16 maart zijn wij weer present met de gezamenlijke serviceclubs. Wij rekenen op zo'n 60 deelnemers. Er is nog enorm veel werk te doen. U kunt uw club als groep aanmelden via NL-doet-> https://www.nldoet.nl/klus/groenonderhoud-rond-de-babbersmolen

https://youtu.be/ymdP79aU57c klik deze link voor een filmimpressie van 2018

 

 

Scholen bezoeken de Babberspolder en -molen

Na de opening van de minipolder hebben veel schoolklassen de molen en de polder bezocht. Leerlingen kwamen niet altijd helemaal droog thuis, maar hadden wel zicht op hoe ons polderlandschap droog blijft.

Adres: Babbersmolen, Schiedamsedijk 2a, 3117HA Schiedam (volkstuinencomplex Vijfsluizen). Kies op uw routeplanner 'Laan van Spieringshoek ' en sla vlak voor tennispark Spieringshoiek rechtsaf naar de openbare parkeerplaats. Vanaf hier ziet u de molen links en is het nog twee minuten lopen.

Voor aanvragen van lessen contact opnemen met de stichting Schiedamse Molens

 

Bestrijden laaggeletterdheid, 2013-heden

Dit Lionsproject is door de gezamenlijke serviceclubs omarmd.

 • Het probleem is in Schiedam op de kaart gezet
 • Er wordt samengewerkt met de stichting lezen en schrijven
 • Er is een film geproduceerd om het probleem voor het voetlicht te brengen:
 • De stichting ABC die ambassadeurs laaggeletterdheid ondersteunt wordt met raad en daad terzijde gestaan
 • De ambassadeurs van de stichting ABC worden begeleid.
 • Er worden mensen uit de clubs gevraagd laaggeletterden te ondersteunen.

Taalambassadeurs in aktie

Op 21 maart hebben vijf ABC taalambassadeurs een bezoek gebracht aan het Politie Diensten Centrum in Rotterdam. Doel was de medewerkers die zich bezighouden met de communicatie naar het publiek duidelijk te maken tegen welke problemen zij kunnen aanlopen bij de communicatie naar mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. De taalambassadeurs zijn in gesprek gegaan met de medewerkers van het PDC waar zij hun ervaringen deelden. Zij werden ondersteund door vijf leden van verschillende Schiedamse serviceclubs.

Een reactie van een van de deelnemers: ' Wat een bijzondere bijeenkomst. Goed georganiseerd en met mooie inzichten. Ik wist dit niet en heb veel kennis en begrip op gedaan. Ook idee hoe we toch eens moeten nadenken hoe we de site pollie.nl ook voor deze groep beter kunnen maken. Ik heb al een paar concrete aanknopingspunten.

Kortom een mooie en zinvolle middag, dus dank voor de uitnodiging en de bijeenkomst.

Veel succes met ABC in de toekomst en wie weet tot ziens/spreeks!'

Agenda 2019 Serviceclubs Schiedam

De volgende activiteiten staan gepland voor 2019 

Datum Wat Waar Wie Contact
         

 

Financiën en jaarverslagen

Wij geven volledig transparant inzicht in onze financiële situatie. Aan het begin van elk jaar wordt bepaald hoe we onze financiële middelen kunnen inzetten.

De jaarstukken 2018 zijn opgemaakt door de penningmeester. Ze zijn gecontroleerd en in orde bevonden door de kascommissie bestaand uit John Smits en Mischa Bakker.

Onderstaand de balans. De staat van baten en lasten is op te vragen bij het secretariaat.

activa 31-12-2017 31-12-2018 passiva 31-12-2017 31-12-2018
ING €     756,94 €     819,14 vrij vermogen

€  5.415,48

€ 4.945,85 
ING spaar  € 8.538,52 € 10.540,81 Kindermolen €  161,91 €     111,98
     

Laaggeletterdheid

€ 3718,07

€  6.302,12*
Totaal €  9.295,46 €  11.359,95   €  9.295,46 € 11.359,95

* € 2.584,05 is gereserveerd voor NT1-taalgroep Buurtvrouw

Jaarverslag Stichting Samenwerkende Schiedamse Serviceclubs 2018 

Het jaar 2018 was een rustig jaar. De Stuurgroepen vergaderen over inhoudelijke zaken. Het Stichtingsbestuur beheert de financiën. De stuurgroep en stichtingsbesuur kwamen twee maal bijeen op 16 januari en 18 september.  

De boeken over 2018 zijn gecontrolerd en in orde bevonden door John Smits en Mischa Bakker op 1 februari 2019

Het Stichtingsbestuur bestond uit de volgende personen:

 • Hans Elenbaas (RC Schiedam-de Veste) Voorzitter
 • Marijke den Boer (LC Schiedam te Riviere) Secretaris
 • Andre Hertog (LC Schiedam) Penningmeester
 • Petra Lanphen (RC Schiedam-de Veste) lid

Bij de vergaderingen van de Stuurgroep zijn alle actieve Schiedamse Serviceclubs vertegenwoordigd, helaas met uitzondering van de Ladies-circle Schiedam. De vergaderingen verlopen altijd in een zeer constructieve sfeer. Het blijkt niet altijd gemakkelijk het besprokene binnen de eigen clubs op de agenda te krijgen. Communicatie over wat er binnen de samenwerking geschiedt naar de clubs dient te verbeteren. Daartoe is dit jaar een aparte programma pagina aan de 4S website toegevoegd, maar deze wordt nog onvoldoende gevoed en gelezen.

Aan de orde kwamen de volgende zaken:

 • Babberspolder/-molen
  De gezamenlijk serviceclubs zijn actief geweest op twee momenten: bij NL doet op 10 maart waren ca 60 leden van serviceclubs aanwezig en tijdens de natuurwerkdag op 4 november waren we met 25 mensen present. Innerwheel zorgde voor de inwendige mens tijdens deze twee dagen. Daarnaast zijn enkele leden van de serviceclubs betrokken bij de educatie werkgroep van de Babbersmolen en begeleiden schoolklassen hierbij. De belangstelling vanuit het onderwijs is fors aan het groeien waarmee het doel van dit project is geslaagd. De werkgroep Babbersmolen heeft de werkzaamheden gestaakt met dien verstande dat er nog wel informeel steun wordt verleend aan de Babbersmolen.
 • Bestrijden laaggeletterdheid.
  In 2018 zijn veel leden van de clubs betrokken geweest bij het begeleiden van de taalamassadeurs in talloze projecten in Schiedam en Rotterdam. Door samenwerking met de bibliotheek in Schiedam komt een groot deel van de werkzaamheden bij het inmiddels opgerichte taalhuis terecht. 4S en de gemeente Schiedam nemen de kosten voor scholing van de taalambassadeurs voor hun rekening. In het komende jaar 2019 zal de werkgroep laaggeletterdheid de activiteiten afronden.
 • Afstemming activiteiten van de diverse Serviceclubs.
  Dit verloopt nog erg moeizaam omdat nog niet bij alle clubs het doorgeven van activiteiten in het systeem is opgenomen. Op de 4S website is inmiddels een programma pagina toegevoegd om activiteiten weer te geven
 • De toekomst van de samenwerking.
  Indien gewenst kunnen de Schiedamse serviceclubs een beroep doen op 4S, zeker als samenwerking een meerwaarde geeft. Er worden geen initiatieven genomen buiten de serviceclubs om.
 • Anbistatus.
  De stichting is per 1 januari 2017 als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) aangemerkt door de belastingdienst.

 

Archief